Infotheek

Jaarlijks stellen wij namens uw verhuurder een afrekening voor u op, waarbij wij uw werkelijk gemaakte energiekosten verrekenen met het door ons maandelijks geïncasseerde voorschot. Onderstaand tonen wij u een voorbeeld van een specificatieblad. De onderdelen van de afrekening lichten wij in het kort toe:

Tenaamstelling

Leveringadres
Het leveringadres is het adres waar wij hebben geleverd en de afrekening betrekking op heeft. Indien u contact met ons opneemt, vragen wij u om dit adres.

Debiteurnummer
Alle huurders hebben in ons systeem een uniek nummer. Dit nummer kunt u ook terugvinden op de facturen die wij u sturen. Bij vragen kunnen wij u, afhankelijk uw vraag, om dit nummer vragen.

Overzicht verbruikskosten

Warmteverbruik t.b.v. ruimteverwarming
In uw woning is een warmtemeter aanwezig. Staat uw verwarming aan en ontvangt u warmte middels de aanwezige radiatoren en/of vloerverwarming, dan registreert deze meter hoeveel warmte u heeft ontvangen. Op de specificatie vermelden wij altijd een begin- en eindstand. Het verschil tussen deze meterstanden is uw warmteverbruik gedurende het kalenderjaar. Dit verbruik drukken wij uit in het aantal GJ’s die u heeft ontvangen.

Warm tapwater: deel warmte
In uw woning is een watermeter aanwezig. Deze watermeter meet enkel het verbruik warm tapwater. Wij rekenen dit verbruik met u af in twee delen, namelijk: warmte en water. Bij het deel warmte worden kosten bij u in rekening gebracht voor het opwarmen van het water.

Warm tapwater: deel water
In uw woning is een watermeter aanwezig. Deze watermeter meet enkel het verbruik warm tapwater. Wij rekenen dit verbruik met u af in twee delen, namelijk: warmte en water. Bij het deel water worden kosten bij u in rekening gebracht voor het leveren van verwarmd water.
Het verbruik van het water dat uit de koude kant van uw kraan komt, wordt in veel gevallen apart door uw verhuurder of WML bij u in rekening gebracht. Indien wij dit ook namens uw verhuuder bij u in rekening brengen, vermelden wij dit separaat als koud tapwater op uw afrekening.

Elektriciteitsverbruik
In uw woning is een elektriciteitsmeter aanwezig. Op de specificatie vermelden wij altijd een begin- en eindstand. Het verschil tussen deze meterstanden is uw elektriciteitsverbruik gedurende het kalenderjaar.
Brengen wij bij u geen elektriciteit in rekening, dan wordt dit door uw verhuurder bij u in rekening gebracht of heeft u zelf een leveringscontract afgesloten bij een energieleverancier (bijvoorbeeld Essent, etc.) voor de levering van elektriciteit.

Overzicht periodieke kosten

Vastrecht
Onafhankelijk van uw warmteverbruik brengen wij periodieke kosten bij u in rekening. Deze kosten zijn voor de instandhouding van de mogelijkheid tot het leveren van warmte aan uw woning.
Heeft u het volledige kalenderjaar de woning gehuurd, dan brengen wij 100% van het bedrag bij u in rekening. Heeft u slechts een deel van het kalenderjaar de woning gehuurd, dan betaalt u het bedrag naar rato van het aantal gehuurde dagen in het betreffende kalenderjaar.

Meetdiensten
Minstens één keer per maand nemen wij uw meterstanden op. In de meeste gevallen halen wij uw meterstanden zelfs elk uur uit uw meter(s) op. Hiervoor hoeven wij de woning niet te betreden. Deze meterstanden dienen wij administratief te verwerken. De kosten hiervoor worden apart inzichtelijk gemaakt op uw afrekening.
Heeft u het volledige kalenderjaar de woning gehuurd, dan brengen wij 100% van het bedrag bij u in rekening. Heeft u slechts een deel van het kalenderjaar de woning gehuurd, dan betaalt u het bedrag naar rato het aantal gehuurde dagen in het betreffende kalenderjaar.

Afleverset
Voor de levering van warmte wordt gebruik gemaakt van transportleidingen, transportpompen en eventueel individuele warmtewisselaar. Wij brengen bij u kosten hiervoor in rekening aangaande de terbeschikkingstelling, het onderhoud, de afschrijving etc.
Heeft u het volledige kalenderjaar de woning gehuurd, dan brengen wij 100% van het bedrag bij u in rekening. Heeft u slechts een deel van het kalenderjaar de woning gehuurd, dan betaalt u het bedrag naar rato het aantal gehuurde dagen in het betreffende kalenderjaar.

Totaaloverzicht

Totaal incl. 21% BTW
Op de afrekening tonen wij u de totale kosten inclusief 21% BTW. Dit zijn alle kosten met uitzondering van het deel tapwater.

Totaal incl. 9% BTW
Op de afrekening tonen wij u de totale kosten inclusief 9% BTW. Dit betreft enkel het deel tapwater, welke valt onder het verlaagde BTW tarief. Het verlaagd BTW tarief van 9% is tot en met 31 december 2018 van toepassing. Per 1 januari 2019 heeft de overheid het verlaagd BTW tarief verhoogd naar 9%.

Totaal geïncasseerd voorschot incl. 21% BTW
Het totale voorschot inclusief 21% BTW vermelden wij op de afrekening. Dit bedrag brengen wij in mindering op de werkelijk door u gemaakte kosten gedurende het kalenderjaar.

Door u te ontvangen / betalen
Het verschil tussen de werkelijke kosten en het door ons geïncasseerde voorschot resulteert in een door u te betalen of ontvangen bedrag. Dit bedrag is inclusief BTW. Dient u een bedrag te betalen, dan ontvangt u bij de afrekening een factuur. Krijgt u een bedrag van ons terug, dan ontvangt u een creditfactuur.

Uw nieuwe voorschot incl. 21% BTW per maand zal bedragen
Op basis van de werkelijk gemaakte kosten berekenen wij voor u een nieuw voorschotbedrag. Op uw verzoek kunnen wij dit bedrag altijd met 10% verhogen of verlagen. Is er sprake van een bijzondere omstandigheid? Verwacht u (veel) meer of minder te verbruiken door bijvoorbeeld een wijziging in de gezinssamenstelling? Geef dit dan aan ons door. Wij zullen u een nieuw voorstel doen voor een passend voorschotbedrag.

Voorbeeld specificatieblad afrekening